Kommunfullmäktige i Vaxholm – 11 november 2019 | Sverigedemokraterna Vaxholm

Kommunfullmäktige i Vaxholm – 11 november 2019

På kommunfullmäktige denna kväll var självklart budgeten för 2020-2022 det stora numret.

Det vi noterat från minoritetsstyrets budget är framförallt att man i många delar av budgeten inte preciserar vad man ska göra med de avsatta budgetmedlen. Man är dålig på att redovisa vilka prioriteringar man anser vara viktiga och allvarligast av allt man underlåter att göra nödvändiga budgetreservationer för förslag man avser driva under budgetperioden.

Ett av de största projekten vi har i staden under budgetperioden och även åren som följer närmast efter denna är satsningen på upprustningen av stadens kajer, ett projekt på 200 miljoner kronor, ett jätteåtagande för vår stad. Minoritetsstyret har visserligen reserverat budgetmedel men man har inte med ett ord beskrivit vad som ska göras. Man har heller inte nämnt detta som ett prioriterat område vilket borde vara självklart för ett projekt av denna dignitet.

Minoritetsstyret har föreslagit att bosättningslagen för nyanlända ska mjukas upp. Enligt lagen har en kommun skyldighet att ordna boende under två år för nyanlända som anvisas till kommunen av staten, det vill säga migrationsverket. Under dessa två år står staten, det vill säga alla vi skattebetalare i Sverige, för de nyanländas kostnader. Under dessa två är det meningen att de nyanlända ska etablera sig och själva lösa sitt boende, ordna med arbete med mera.

Efter två år vältras ansvaret över på kommunerna. Nu vill minoritetsstyret att vi i Vaxholm ska mjuka upp bosättningslagen så att nyanlända får möjlighet att bo kvar längre än två år i Vaxholm. Detta innebär att de som får bo kvar längre än två år får försörjningsstöd av Vaxholms kommun istället för av staten om de inte ordnat med arbete. Om de inte ordnat med eget boende så bir de kvar i våra paviljonger vilket innebär att de tjugofyra nya nyanlända vi fått i uppdrag att ta hand om från staten 2020 inte har någonstans att bo vilket leder till att vi måste bygga nya paviljonger med de kostnader det för med sig.

Det synsätt som minoritetsstyret har innebär att det skapas en snöbollseffekt eftersom vi kan räkna med att det kommer ytterligare nyanlända 2022 som inte heller de kommer ha någonstans att bo eftersom de som kommer 2020 också kommer omfattas av uppmjukningen av bosättningslagens tillämpning i Vaxholm.

Det som är mest anmärkningsvärt i denna fråga är att minoritetsstyret inte gjort någon som helst budgetreservation rörande de ökande kostnaderna för försörjningsstöd fler paviljonger med mera som blir följden av deras förslag – Ansvarslöst är bara förnamnet.

Vid budgetdebatten valde vi att yrka bifall för moderaternas budgetförslag efter som vår bedömning är att deras budget ligger närmast våra prioriteringar och att deras budget har stora möjligheter att kunna röstas fram i kommunfullmäktige.

Klas Beskow

Gruppledare Sverigedemokraterna Vaxholm