Kommunfullmäktigemöte – måndagen den 16 november | Sverigedemokraterna Vaxholm

Kommunfullmäktigemöte – måndagen den 16 november

Måndagen den 16 november var det Kommunfullmäktigemöte. På grund av Corona bestämdes att mötet skulle få ta max två timmar.

Huvudnumret för kvällen var punkten sex i föredragningslistan – Mål och budget  2012-2023.

En annan punkt som var föremål för intresse från vår sida var punkten åtta – Nytt bibliotek.

När det gäller mittsamverkans förslag till budget så fanns det flera punkter vi är kritiska till.

Till att börja med gäller det punkterna 11, 13 och 17. Vidare posten som rör det nya biblioteket samt pengar för iordningsställande av mark och parkering till en scoutstuga på Eriksö.

 

Under punkten 11 vill mittsamverkan få mandat att, utan att höra Kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, upplåna 10 miljoner kronor.

Under punkten 13 vill mittsamverkan får mandat för att, utan att höra kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv.

Under punkten 17 vill mittsamverkan ge mandat till stadsbyggnadsnämnden att själv besluta om taxeändringar upp till 10%.

 

När det gäller punkterna 11, 13 och 17 är det vår uppfattning att eftersom mittsamverkan är en minoritet så kan man inte tillåtas ha dessa punkter. Om mittsamverkan vill genomföra något som hör under punkterna får man vara ödmjuk och söka majoritet för sin åtgärd innan den genomförs.

 

När det gäller 9 miljoner till ett nytt bibliotek så anser vi att den frågan måste beredas enligt gängse rutiner. Bland annat måste man göra en ordentlig genomlysning av bibliotekets framtida behov. Den föreslagna lösningen ter sig ytterst kostsam för skattebetalarna i Vaxholm.

När det gäller åtgärder för att iordningsställa mark för en scoutstuga med tillhörande parkering på Eriksö så är vår inställning att vi i och för sig är positiva till scoutverksamheten som vi uppfattar som viktig verksamhet för barn och ungdomar. Vi är dock tveksamma till om det är ett kommunalt kärnuppdrag att bistå scouterna med föreslagna 3 miljoner kronor. Den utgiften måste ställas i jämförelse med vad andra ideella barn och ungdomsverksamheter erhåller i bidrag.

 

Under budgetdebatten framförde undertecknad kritik mot mittsamverkan för bristande demokratiska hänsyn med anledningen av att mittsamverkan bjudit in samtliga partier i kommunfullmäktige, utom Sverigedemokraterna, till budgetsamtal. Kommunstyrelsens ordförande svarade i en replik att man inte ville samtal med Sverigedemokraterna eftersom vi inte har samma värdegrund(?) som dem. Eftersom det var en budgetdebatt och att vi ombads hålla mötet kort på grund av Corona så avstod jag från replik.

 

Efter omröstning om budgeten blev utfallet att denna återremitterades vilket innebär att den alltså inte godkändes vilket får ses som en seger för oppositionen.

Detsamma gäller för frågan om nytt bibliotek, även denna fråga återremitterades vilket är ytterligare en seger för oppositionen.

 

Vi har en ny politisk vilde i fullmäktige; Ingemar Wemmenhög har deklarerat att han lämnat Waxholmspartiet men behåller sin plats i fullmäktige vilket alltså innebär att han är den fjärde politiska vilden sprungen ur Waxholmspartiet. WP,s fullmäktigegrupp har därmed halverats sedan valet 2018.

 

Klas Beskow gruppledare Sverigedemokraterna i Vaxholm