Sverigedemokraterna Vaxholm | Sverigedemokraterna i Vaxholm | Sida 2

Sverigedemokraterna Vaxholm

Välkommen till Sverigedemokraterna Vaxholm

 • Kommunfullmäktige – 15/6 2020

  Av CS den 17 juni, 2020
  0

  Måndagen den 15 juni var det sista kommunfullmäktigemötet inför sommaren. På föredragningslistan fanns ett drygt tjugotal punkter.

  Mötet inleddes med genomgång av tertialbokslutet och Vaxholms stads finansiella verksamhet till och med 2020-04-30.

  En punkt som är av intresse för den långsiktiga utvecklingen av stadens VA-nät är beslutet, vilket vi stödjer, att tillsammans med Österåker utveckla reningsverket i Margretelund dit Vaxholm ska ansluta sig. Det innebär en hållbar lösning på avloppsfrågan som räcker fram mot 2050. Lösningen innebär också att Tynningö och Rindö kopplas till Margretelund, bra tycker vi.

  VA-planen blev också föremål för en ganska lång debatt där framförallt WP är oroade för att planen i sig kan utgöra ett underlag för exploatering i smyg. Vi förstår deras oro även om vi inte delar den. Vi tror att en VA-plan behövs för att har långsiktighet. Det som sedan avgör hur staden väljer att exploatera olika områden styrs enligt vår uppfattning av översiktsplanen.

  Under punkten 17 på föredragningslistan lämnades information om situationen rörande Covid 19 i Vaxholm. I informationen saknades en mycket viktig bit; Konkret hur ser det ut på våra äldreboenden och även i kommunen som helhet. Detta redovisades inte med en enda siffra varför undertecknad yrkade att den givna informationen kompletterades med dessa uppgifter.

  Lena Hallberg (C), ordförande i socialnämnden hänvisade till sekretess vilket är fullständigt felaktigt.

  Kommunfullmäktige beslutade mot bakgrund av mitt yrkande att informationen ska kompletteras med antalet avlidna i Covid 19 på våra äldreboenden i Vaxholm. Vårt yrkande stöddes av M, KD, WP, V.

  Återstår att se om minoritetsstyret kryper till korset om lämnar begärd information, något som är självklart i de flesta andra kommuner.

  Trevlig sommar

  Klas Beskow, Gruppledare Sverigedemokraterna Vaxholm

 • Jimmie Åkessons tal till nationen

  Av fredrik.lindahl den 27 mars, 2020
  0

  Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj.

  Sverige genomgår nu en av de värsta kriserna i modern tid, tusentals svenska liv riskerar att släckas och vår ekonomi skakar i sina grundvalar.

  Det gör mig förbannad att vår sjukvårdspersonal saknar rimlig skyddsutrustning, att vårt lands beredskap är så pass eftersatt, att vi knappt klarat oss några dagar innan lagren gapade tomma.

  Men den tiden att vara förbannad, är inte nu. Vi går igenom denna kris som ett enat land, som en nation, som en familj. Tiden kommer när vi kan och ska utkräva ansvar, men nu gäller det att hålla ihop vårt land och samarbeta.

  Först och främst ska vi rädda liv och göra vårt yttersta för att sjukvården inte kollapsar av överbelastning, men vi måste samtidigt, med kraft, möta de allvarliga följdverkningar som drabbar företag och jobb.

  Vi kommer att ta oss igenom det här. Det är ett allvarligt läge, men vårt land har stått inför svåra prövningar förr, och vi har klarat det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara kämpigt. Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation. Vi kommer att klara det. Det kommer att krävas uppoffringar, men vi kommer att gå igenom det här, tillsammans som en nation, tillsammans som en familj.

  / Jimmie Åkesson

  Bli medlem i Sverigedemokraterna idag!

   

 • Kommunens budget 2020

  Av CS den 10 januari, 2020
  0

  I sista numret (52) av lokaltidningen Kanalen finns det en insändare författad av Malin Forsbrand (C)

  ,Anders Garstål (S) och Mikael Baumgarten (L). I insändaren gratulerar man sig till att ha blivit omvalda(?). Med detta måste man antagligen mena att man lyckades få igenom en budget vid det sista Kommunfullmäktigemötet 2019.

  Man framhåller flera olika budgetsatsningar inom kommunen. Det man glömmer att nämna är att Anders Garstål, gruppledare för socialdemokraterna, lade ner sin röst vid budgetomröstningen och alltså inte stödjer den budget han är satt att regera på tillsammans med centern och liberalerna. Det känns inte som att mittsamverkan är en särskilt stark konstellation. Konstellationen känns igen från politiken och inte heller där känns den stabil.

  Sanningen om budgeten är att den till stora delar är ett resultat av det konservativa blockets förslag och yrkanden. Om inte mittsamverkan gått med på de justeringar som framfördes från det konservativa blocket så hade budgeten inte gått igenom, det är den bistra sanningen som Anders Garstål fann alltför svårtuggat för att kunna stödja.

  I samma insändare framhåller man också stolt att man lyckades få igenom ett beslut i Kommunfullmäktige som innebär avsteg från den så kallade Bosättningslagen.

  Bosättningslagen innebär i korthet att en kommun har ansvar för att sörja för nyanländas bostadsbehov under en etableringstid på två år. När den generösa två-årsperioden gått ut förutsätts det att den nyanlände ordnat med eget boende och försörjning. På förslag av vänstern har Kommunfullmäktige nu beslutat att nyanlända barnfamiljer ska kunna få bo längre i Vaxholm än den angivna två-årsperioden. Man fattar beslutet helt utan analys av vilka följder det kan få för Vaxholms möjligheter att ta emot nya nyanlända som anvisas till Vaxholm via Migrationsverket och som vi inte kan säga nej till. Ett fullständigt huvudlöst beslut som vi röstade emot och också reserverade oss emot.

  Under året och framförallt under höstens budgetarbete har vi haft bra samtal med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det känns som att vi har ett konservativt block i Vaxholm på samma sätt som i rikspolitiken och jag ser fram emot fortsatta goda samtal med dessa partier under 2020.

  Klas Beskow

  Gruppledare Sverigedemokraterna Vaxholm

 • Kommunfullmäktige i Vaxholm – 11 november 2019

  Av CS den 19 november, 2019
  0

  På kommunfullmäktige denna kväll var självklart budgeten för 2020-2022 det stora numret.

  Det vi noterat från minoritetsstyrets budget är framförallt att man i många delar av budgeten inte preciserar vad man ska göra med de avsatta budgetmedlen. Man är dålig på att redovisa vilka prioriteringar man anser vara viktiga och allvarligast av allt man underlåter att göra nödvändiga budgetreservationer för förslag man avser driva under budgetperioden.

  Ett av de största projekten vi har i staden under budgetperioden och även åren som följer närmast efter denna är satsningen på upprustningen av stadens kajer, ett projekt på 200 miljoner kronor, ett jätteåtagande för vår stad. Minoritetsstyret har visserligen reserverat budgetmedel men man har inte med ett ord beskrivit vad som ska göras. Man har heller inte nämnt detta som ett prioriterat område vilket borde vara självklart för ett projekt av denna dignitet.

  Minoritetsstyret har föreslagit att bosättningslagen för nyanlända ska mjukas upp. Enligt lagen har en kommun skyldighet att ordna boende under två år för nyanlända som anvisas till kommunen av staten, det vill säga migrationsverket. Under dessa två år står staten, det vill säga alla vi skattebetalare i Sverige, för de nyanländas kostnader. Under dessa två är det meningen att de nyanlända ska etablera sig och själva lösa sitt boende, ordna med arbete med mera.

  Efter två år vältras ansvaret över på kommunerna. Nu vill minoritetsstyret att vi i Vaxholm ska mjuka upp bosättningslagen så att nyanlända får möjlighet att bo kvar längre än två år i Vaxholm. Detta innebär att de som får bo kvar längre än två år får försörjningsstöd av Vaxholms kommun istället för av staten om de inte ordnat med arbete. Om de inte ordnat med eget boende så bir de kvar i våra paviljonger vilket innebär att de tjugofyra nya nyanlända vi fått i uppdrag att ta hand om från staten 2020 inte har någonstans att bo vilket leder till att vi måste bygga nya paviljonger med de kostnader det för med sig.

  Det synsätt som minoritetsstyret har innebär att det skapas en snöbollseffekt eftersom vi kan räkna med att det kommer ytterligare nyanlända 2022 som inte heller de kommer ha någonstans att bo eftersom de som kommer 2020 också kommer omfattas av uppmjukningen av bosättningslagens tillämpning i Vaxholm.

  Det som är mest anmärkningsvärt i denna fråga är att minoritetsstyret inte gjort någon som helst budgetreservation rörande de ökande kostnaderna för försörjningsstöd fler paviljonger med mera som blir följden av deras förslag – Ansvarslöst är bara förnamnet.

  Vid budgetdebatten valde vi att yrka bifall för moderaternas budgetförslag efter som vår bedömning är att deras budget ligger närmast våra prioriteringar och att deras budget har stora möjligheter att kunna röstas fram i kommunfullmäktige.

  Klas Beskow

  Gruppledare Sverigedemokraterna Vaxholm

 • Vår tid är nu! Bli medlem i Sverigedemokraterna

  Av fredrik.lindahl den 28 oktober, 2019
  0

  Enligt de senaste opinionsundersökningarna är Sverigedemokraterna snart Sveriges största parti.

  Vi driver samtidigt på den politiska agendan i varje kommun, i regionen och i riksdagen. Valrörelsen till valet 2022 har redan börjat och vi behöver ditt stöd.

  Tveka inte längre, bli medlem i folkrörelsen Sverigedemokraterna idag genom att klicka på länken nedan.