Vår Vaxholms politik | Sverigedemokraterna Vaxholm

Vår Vaxholms politik

Vaxholm är en trygg oas i ett annars ganska oroligt Stockholmsområde – det vill vi värna om. Med permanent polisnärvaro och andra trygghetsskapande åtgärder tror vi att Vaxholm även i framtiden kan vara en trygg plats att bo i.
Vi ser med förskräckelse på när politikerna river våra gamla fina byggnader och uppför nybyggnationer som inte alls hör hemma i den unika stadsbyggnadskaraktär som finns i Vaxholm. Vi vill värna om våra unika och natursköna grönområden och inte förtäta sönder hela kommunen med en annalkande svår trafiksituation som följd. Politikerna i Vaxholm har allt för länge fått stå oemotsagda. Nu är det hög tid att vi ställer oss upp och säger att vi har fått nog av alliansstyre och rödgrön röra i alla dess skepnader.

SD Vaxholm – Vad vill vi

– Varsam utveckling av hela Vaxholm med fokus på en sammanhållen och trygg kommun.
– Främja ett aktivt och dynamiskt företagsklimat.
– Förbättrade kommunikationer inom kommunen
– Permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm.
– Öka tryggheten genom att verka för permanent polisiär närvaro i kommunen.
– Ansvarsfull invandringspolitik genom nej till förnyade eller påtvingade avtal med Migrationsverket.
– God vård och omsorg av våra gamla – Planera för äldreboenden på Resarö, Rindö och Tynningö.
– Den som samlar in pengar i Vaxholm på kommunens mark ska ha giltigt tillstånd för detta.
– En föredömlig skolgång för våra barn.

Sverigedemokraterna i Vaxholm lägger tre motioner rörande färjetrafiken i Vaxholm

Under våren har Sverigedemokraterna i Vaxholm lagt tre motioner rörande färjetrafiken i Vaxholm. Vi anser att en väl fungerande färjetrafik är en grundförutsättning för att vår skärgårdskommun Vaxholm ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt.

 

Motion om färjeläget i Vaxholm - klick här för att läsa hela motionen

Vaxholm är en skärgårdskommun där färjetrafiken till och från Vaxholm är en viktig del av kommunens infrastruktur. Sverigedemokraterna i Vaxholm har lämnat andra motioner rörande färjetrafiken mot bakgrund av att vi anser att det är viktigt för kommunens utveckling att infrastrukturen går i takt med utvecklingen av kommunen. Utvecklingen av Rindö kommer skapa ökat tryck på färjeförbindelsen mellan Rindö och Vaxholm. Sverigedemokraterna har noterat att då det uppstår störningar i färjetrafiken mellan Vaxholm och Rindö så blockeras trafiken i centrala Vaxholm vilket medför allvarliga framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken till och från kommunen. Framkomligheten för t.ex. räddningstjänst och andra samhällsviktiga aktörer äventyras också vid dessa trafikstörningar.

Den framtida utvecklingen av Rindö kommer sannolikt medföra behov av större färjor vilket i sin tur har bäring på vårt förslag och innebär enligt Sverigedemokraternas uppfattning att det skulle vara bra för utvecklingen av vår kommun om det togs ett helhetsgrepp runt färjetrafiken i kommunen.

Sverigedemokraterna anser att det skulle vara värt att pröva om det är möjligt att flytta nuvarande färjeläge från Söderhamns plan till en annan plats i kommunen. Området som nu används som färjeläge och uppställning av bilar som väntar på färjan skulle då kunna utvecklas i samklang med gästhamnen och bli ett viktigt tillskott till besöksnäringen i Vaxholm.  I sammanhanget vill vi gärna framhålla Nynäshamns gästhamn som ett exempel på hur området skulle kunna utvecklas.

Sverigedemokraterna i Vaxholm föreslår att förvaltningen utreder förutsättningarna för att flytta färjeläget till annan lämplig plats i kommunen.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm

att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med berörda intressenter både lokalt, regionalt och statligt, att utreda förutsättningarna för att flytta nuvarande färjeläge till annan lämplig plats i Vaxholms kommun.

Klas Beskow

Sverigedemokraterna Vaxholm

Motion om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden - klick här för att läsa hela motionen

Vaxholm är en utpräglad skärgårdskommun vilket innebär att robusta och pålitliga kommunikationsvägar på vattnet är en hörnsten för medborgarnas trygghet och för näringslivets utvecklingsmöjligheter såväl som möjligheten för kommunal och statlig service.
Sverigedemokraterna i Vaxholm har uppmärksammat att färjeleden över Oxdjupet är stängd för nattrafik. Det innebär att den enda dygnet-runt öppna kommunikationsleden till och från Rindö är färjeleden till Vaxholm. Mot bakgrund av att östra Rindö expanderar kraftig så anser Sverigedemokraterna att det är angeläget att färjeleden över Oxdjupet får dygnet runt öppen trafik på samma sätt som leden till Vaxholm.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm
att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med berörda intressenter, lokalt, regionalt och statligt, ta fram ett förslag som syftar till att färjeleden över Oxdjupet öppnas för trafik dygnet runt.

Klas Beskow
Sverigedemokraterna Vaxholm

Motion om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm - klick här för att läsa hela motionen

Vaxholm är en skärgårdskommun bestående av fastland och ett antal öar i den inre delen av Stockholms skärgård. En viktig aspekt för att hålla ihop kommunen och erbjuda trygghet och utvecklingsmöjligheter för våra invånare är att kommunen, så långt det är möjligt, har tillgång till en infrastruktur som möter behoven av kommunikation inom och utom kommunen.

Det är rimligt att alla våra innevånare, så långt det är möjligt har tillgång till hem- och räddningstjänst och annan kommunal service och att det lokala näringslivet får bästa möjliga förutsättningar.

Sverigedemokraterna i Vaxholm har uppmärksammat att en av våra största öar i kommunen, Tynningö, saknar permanent färjeförbindelse med centralorten. Vi anser att det är en stor brist att våra innevånare som är bosatta på Tynningö inte kan kommunicera med centralorten på samma sätt som t.ex. de som bor på Rindö eller andra kommundelar. Vi anser att de som bor på Tynningö har samma rätt som övriga kommuninnevånare att på ett enkelt sätt kunna ta sig till centralorten. Vi menar att kommunens tjänster som t.ex. hem- och räddningstjänst skulle få väsentligt bättre förutsättningar att lösa sina uppgifter om det fanns en permanent färjeled till Tynningö på samma sätt som till Rindö. Det är vår uppfattning att även det lokala näringslivet liksom utvecklingen av Tynningö i allmänhet skulle gynnas av att en permanent färjeled etablerades mellan Tynningö och centralorten. En färjeled mellan Tynningö och Vaxholm skulle också innebära att Vaxholmsborna skulle få en ny valmöjlighet vid färd mot Stockholm. Sverigedemokraterna i Vaxholm föreslår därför att det inrättas en permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm.

Sverigedemokraterna i Vaxholm anser att även Ramsö är en viktig kommundel som bör få en bättre koppling till centralorten Vaxholm. Vi föreslår därför att ett utredningsuppdrag rörande permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm även omfattar möjligheterna att en koppla Ramsö till en sådan färjeled.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm

Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med lokala, regionala och statliga aktörer och intressenter ta fram ett förslag till inrättande av en permanent färjeförbindelse mellan Tynningö och Vaxholm och att man inom ramen för detta uppdrag även lämnar förslag på hur Ramsö skulle kunna kopplas till en sådan färjeled.

Klas Beskow

Sverigedemokraterna Vaxholm