Sverigedemokraterna Vaxholm | Sverigedemokraterna i Vaxholm

Sverigedemokraterna Vaxholm

Välkommen till Sverigedemokraterna Vaxholm

 • Parlamentarisk berättelse Sverigedemokraterna Vaxholm

  Av CS den 9 februari, 2021
  0

  Sverigedemokraterna har under 2020 haft två platser i kommunfullmäktige på samma sätt som föregående år. Vi har fortfarande insynsplats i Kommunstyrelsen men på grund av Coronapandemin har vi inte utnyttjat den eftersom vi endast är passiva åhörare och vi har inte tyckt att nyttan av deltagande har balanserat risken för smitta.

  Allmänt kan sägas att det parlamentariska arbetet har präglats av- ,och hämmats starkt, av den pågående pandemin. Vi har ändå deltagit i alla kommunfullmäktigemöten. Fullmäktige-mötena har påverkats av pandemin på så sätt att t.ex. talartiderna har begränsats till två minuter och mötena har haft som ambition att klaras av på två timmar. Det är givet att under sådana omständigheter så krävs det ett stort personligt ansvar att inte gå upp i talarstolen ” bara för att”.

  Vi har under året sett hur Vaxholmspartiet i princip fallit i två delar. Man har numera fyra vildar som sitter kvar i fullmäktige och samarbetar med vänsterpartiet och man har fyra ordinarie ledamöter som representerar VP

  Under året har vi haft bra samtal med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi har regelbundna avstämminingar med M och KD inför varje fullmäktigemöte för att hitta gemensamma ståndpunkter vilket lovar gott för fortsatt samarbete efter nästa val. Det är uppenbart att vi har ett konservativt block i Vaxholm.

  Med tanke på Vaxholmspartiets utveckling kanske vi kan hoppas på röster därifrån i valet 2022.

  En fråga som seglat upp under hösten är styrets förslag till nytt bibliotek i Sparbankens gamla lokaler vid Söderhamnsplan. Frågan har dykt upp från ingenstans och är i stort sett utan beredning från förvaltningen. Om det går igenom innebär det ett 20-årigt åtagande från kommunen rörande lokalen till en kostnad på över 20 miljoner kronor. Vi tycker det är oansvarigt att komma med detta förslag och tillsammans med M och KD förordar vi att om biblioteket ska flyttas bör man titta på Rådhuset som alternativ. Kommunen äger huset och det är ju definitivt en kulturell byggnad. Att investera i en egen ägd fastighet kan aldrig vara fel.

  Biblioteksfrågan återremitterades på sista Kommunfullmäktige för året men det är inte osannolikt att minoritetsstyret återkommer i frågan under 2021.

  Vi har ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande rörande färjetrafiken och specifikt angående kommunens åtgärder med anledning av att färjerederiet gått ut på upphandling rörande nya färjor på Vaxholmsleden.

  Vi anser att det är ett gyllene tillfälle att tillsammans med färjerederiet ta tag i färjetrafiken och utvecklingen av denna för att göra den effektivare och bättre för Vaxholm. På grund av Coronan har interpellationen inte kunnat hanteras under 2020 så förhoppningsvis kommer den upp under inledningen av 2021.

  Jag ser med tillförsikt fram mot 2021 med siktet inställt på valet 2022.

   

  Klas Beskow

  Gruppledare Sverigedemokraterna i Vaxholm

 • Sverigedemokraterna – Partiet mot otrygghet och massinvandring!

  Av fredrik.lindahl den 21 januari, 2021
  0

  Sverigedemokraterna är partiet mot den ökande brottsligheten och otryggheten som breder ut sig i samhället. Vi är emot oansvarig massinvandringspolitik som kostar vårt samhälle något enormt. Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas.

  Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Den som kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen.

  Sverigedemokraterna är partiet som har drivit på utvecklingen för att ge rättvisa åt brottsoffer och att Sverige ska få en hållbar migrationspolitik, men vägen dit är lång. Trots den negativa samhällsutvecklingen fortsätter etablissemanget att upprätthålla orättvisorna och den uppenbart fallerande invandringen till Sverige.

  Sverigedemokraterna lovar att vi kommer fortsätta att driva på utvecklingen för ett bättre Sverige. Vi kommer inte ge upp, våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

  Det är vår storlek som kommer vara vår styrka. Inför valrörelsen 2022 behöver vi ditt stöd. Klicka här för att teckna medlemskap hos Sverigedemokraterna och var med och garantera ett maktskifte 2022. 

 • Kommunfullmäktigemöte – måndagen den 16 november

  Av CS den 17 november, 2020
  0

  Måndagen den 16 november var det Kommunfullmäktigemöte. På grund av Corona bestämdes att mötet skulle få ta max två timmar.

  Huvudnumret för kvällen var punkten sex i föredragningslistan – Mål och budget  2012-2023.

  En annan punkt som var föremål för intresse från vår sida var punkten åtta – Nytt bibliotek.

  När det gäller mittsamverkans förslag till budget så fanns det flera punkter vi är kritiska till.

  Till att börja med gäller det punkterna 11, 13 och 17. Vidare posten som rör det nya biblioteket samt pengar för iordningsställande av mark och parkering till en scoutstuga på Eriksö.

   

  Under punkten 11 vill mittsamverkan få mandat att, utan att höra Kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, upplåna 10 miljoner kronor.

  Under punkten 13 vill mittsamverkan får mandat för att, utan att höra kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv.

  Under punkten 17 vill mittsamverkan ge mandat till stadsbyggnadsnämnden att själv besluta om taxeändringar upp till 10%.

   

  När det gäller punkterna 11, 13 och 17 är det vår uppfattning att eftersom mittsamverkan är en minoritet så kan man inte tillåtas ha dessa punkter. Om mittsamverkan vill genomföra något som hör under punkterna får man vara ödmjuk och söka majoritet för sin åtgärd innan den genomförs.

   

  När det gäller 9 miljoner till ett nytt bibliotek så anser vi att den frågan måste beredas enligt gängse rutiner. Bland annat måste man göra en ordentlig genomlysning av bibliotekets framtida behov. Den föreslagna lösningen ter sig ytterst kostsam för skattebetalarna i Vaxholm.

  När det gäller åtgärder för att iordningsställa mark för en scoutstuga med tillhörande parkering på Eriksö så är vår inställning att vi i och för sig är positiva till scoutverksamheten som vi uppfattar som viktig verksamhet för barn och ungdomar. Vi är dock tveksamma till om det är ett kommunalt kärnuppdrag att bistå scouterna med föreslagna 3 miljoner kronor. Den utgiften måste ställas i jämförelse med vad andra ideella barn och ungdomsverksamheter erhåller i bidrag.

   

  Under budgetdebatten framförde undertecknad kritik mot mittsamverkan för bristande demokratiska hänsyn med anledningen av att mittsamverkan bjudit in samtliga partier i kommunfullmäktige, utom Sverigedemokraterna, till budgetsamtal. Kommunstyrelsens ordförande svarade i en replik att man inte ville samtal med Sverigedemokraterna eftersom vi inte har samma värdegrund(?) som dem. Eftersom det var en budgetdebatt och att vi ombads hålla mötet kort på grund av Corona så avstod jag från replik.

   

  Efter omröstning om budgeten blev utfallet att denna återremitterades vilket innebär att den alltså inte godkändes vilket får ses som en seger för oppositionen.

  Detsamma gäller för frågan om nytt bibliotek, även denna fråga återremitterades vilket är ytterligare en seger för oppositionen.

   

  Vi har en ny politisk vilde i fullmäktige; Ingemar Wemmenhög har deklarerat att han lämnat Waxholmspartiet men behåller sin plats i fullmäktige vilket alltså innebär att han är den fjärde politiska vilden sprungen ur Waxholmspartiet. WP,s fullmäktigegrupp har därmed halverats sedan valet 2018.

   

  Klas Beskow gruppledare Sverigedemokraterna i Vaxholm

   

 • Jimmie Åkessons hösttal – November 2020

  Av fredrik.lindahl den 16 november, 2020
  0

  ”Mitt löfte till alla er som har byggt det här landet: Vi ska kriga för er. Vi ska sätta er först.”

  Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, i hans hösttal.

  Till stöd för vårt land, bli medlem i Sverigedemokraterna idag! 

  Se hela talet här:

  https://www.youtube.com/watch?v=74vaqc7Lwg4