Täby | Sverigedemokraterna Vaxholm

Täby

Sverigedemokraterna i Täby 2014.

Här följer vårt 10-punktsprogram för Täby kommun.

Leva och bo i generationer i ett tryggt och trivsamt Täby – Sverigedemokraterna i Täby.

  • Varsam utbyggnad där Täby får fortsätta vara ”staden på landet”.
  • Förbättrad framkomlighet i trafiken för en smidigare vardag och bättre miljö.
  • Maxtak för barngrupp inom barnomsorgen.
  • Bra, trygga och individanpassade skolor.
  • Fler sommarjobb till ungdomar inom kommunen.
  • Fler och billigare bostäder för unga och pensionärer.
  • Krafttag mot den ökande kriminaliteten.
  • Nej till förnyade eller tvingande avtal med Migrationsverket.
  • Medborgardialog och ökat inflytande för kommuninvånare.
  • Utredning av kraftvärmeanläggning som planeras vid Hagby.

 

Varsam utbyggnad där Täby får fortsätta vara ”staden på landet”.

Vi vill arbeta för en varsam utbyggnad av kommunen för att Täby inte ska exploateras och inte heller bli en byggarbetsplats i decennier men också för att värna natur, frilufts, – och rekreationsområden samt historiska platser. Vi säger nej till minskat strandskydd för grönområden, ängs- och skogsmark i anslutning till sjöar och vattendrag så att dessa områden, med dess växter och djur, bevaras och fortsätter vara tillgängliga för människor. Dessa strandnära områden ska inte få bebyggas eller säljas ut. Mer än halva Täby ska vara grönt.

Förbättrad framkomlighet i trafiken för en smidigare vardag och bättre miljö.

Utbyggnad och förbättrat underhåll av trafikplatser, bilvägar, kollektivtrafik, cykel – och gångbanor för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Infrastrukturbyggandet måste hålla samma takt som bostadsbyggandet för framkomligheten i trafiken. Fler och utökade infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafik. Roslagsbanan ska byggas fullt ut. Tunnelbana på sikt till Täby.

Maxtak för barngrupp inom barnomsorgen.

Mindre barngrupper och införande av maxtak för barngrupp inom förskola och fritids. Barnomsorgen ska hålla en hög kvalité, vara individanpassad och vara en trygg miljö. Krav på högre personaltäthet, på behörig och välutbildad personal samt höjd minimibelopp för matkostnad per barn inom barnomsorg och skola. Förskolor ska servera god och näringsrik svenskproducerad mat som gärna ska vara närproducerad. Högre kvalitetskrav och översyn av lokaler, inventarier, leksaker och dylikt för att skapa en så giftfri miljö som möjligt.

Bra, trygga och individanpassade skolor.

Stimulerande och trygg skolmiljö med individanpassad undervisning som väcker lusten att lära. Arbetsro, ordning och reda i klassrummen samt förbättrade arbetsvillkor för lärare. Välfungerande fritidsverksamhet med maxtak för barngrupp. Krav på behörig och välutbildade lärare, skol- och fritidspersonal. Höjt minimibelopp för matkostnad per elev. Skolor ska servera god och näringsrik svenskproducerad mat som gärna ska vara närproducerad. Vi vill arbeta för att få Sveriges bästa skolor i Täby.

Fler sommarjobb till ungdomar inom kommunen.

Kommunen ska erbjuda betydligt fler sommarjobb till ungdomar i kommunen än vad som görs idag (sommaren 2014 endast 50 jobb). Det är viktigt att fler ungdomar ges möjlighet att få jobba under sommarlovet och ingen ska utsättas för negativ särbehandling för att man är svenskfödd vid rekryteringen till jobbplatserna.

Fler och billigare bostäder för unga och pensionärer.

Fler antal bostäder för unga och pensionärer samt studentbostäder, där dessa bostäder i första hand ska erbjudas dem som är boende i kommunen. Fler trygghetsboenden för äldre som är inkomstbeprövad med subventionering för dem med låg pension.

Krafttag mot den ökande kriminaliteten.

Vi vill ha krafttag mot den ökande kriminaliteten, mot våldsbrott, villainbrott, klotter och skadegörelse samt mot den ökade otryggheten på gator och torg. Dygnetruntöppen polisstation ska återinföras. Vi vill förbjuda organiserat tiggeri i kommunen. Mer stöd och resurser till verksamhet inom Trygg i Täby och frivilligverksamhet såsom Föräldrar-på-stan samt andra trygghetsfrämjande verksamheter såsom Grannsamverkan. Fler fritidsgårdar och utökad fritidssysselsättning för ungdomar inom kommunens försorg. Sänkta aktivitetsavgifter inom Täby Kulturskola så fler barn ges möjlighet att delta.

Nej till förnyade eller tvingande avtal med Migrationsverket.

Vi säger nej till förnyade avtal och till att kommunen ska tvingas underteckna avtal med Migrationsverket för flyktingförläggningar i kommunen. Genom att säga nej vill vi hävda kommuners rätt till självbestämmande men också markera att vi inte vill bidra till rådande ansvarslösa invandringspolitik. En invandringspolitik som fått orimliga proportioner och som inte står i relation till samhällets resurser, som därmed orsakar nerskärningar inom välfärden som får konsekvenser på många sätt för människor och samhället i stort.

Medborgardialog och ökat inflytande för kommuninvånare.

Transparens, medborgardialog och ökat inflytande för kommuninvånare i övergripande beslut i kommunen.

Utredning av kraftvärmeanläggning som planeras vid Hagby.

En utredning behövs av det kraftvärmeverk som planers att byggas i Hagby. Att man ser över möjligheter till självförsörjning av miljöanpassad energiproduktion ställer vi oss positiva till. Däremot är vi emot ett storskaligt värmekraftverk i syfte att sälja energi till andra delar av Storstockholm. Till priset av att naturmark i närhet av bostadsområden i kommunen blir ett exploaterat industriområde med omfattande tung lastbilstrafik, föroreningar, giftiga utsläpp och andra miljöproblem som följd för hela kommunen.

 

Se vidare vårt gemensamma kommunpolitiska program för våra kommuner.